quá trình ứng dụng

Ứng viên cần phải kiểm tra trực tuyến, điền vào thông tin có liên quan và tải thông tin tài liệu, chờ đợi cho các bộ phận có liên quan để kiểm tra. Nếu kiểm tra sơ bộ được thông qua, các ứng viên cần phải đi đến các bộ phận có liên quan để kiểm tra, sau khi kiểm tra được thông qua, bạn có thể nhận được giấy phép vận hành của các trạm đánh bạc xổ số.

lưu ý

By awei